امید, سلامتی‌, دگرگونی – قسمت اول

امید, سلامتی‌, دگرگونی – قسمت اول در این برنامه سبا ارجمند راهنما و همراه زندگی‌ درباره خصوصیات روحانی و اینکه چگونه افراد از طریق این جنبه جوابهای خود را پیدا کرده و به مراحل رشد و بعدی زندگی‌ برساند صحبت می‌کند.

Posted by ‎Ain-i Baha'i TV (تلویزیون آئین بهائی)‎ on Monday, August 3, 2015

امید, سلامتی‌, دگرگونی – قسمت دوم

امید, سلامتی‌, دگرگونی – قسمت دومدر این برنامه سبا ارجمند راهنما و همراه زندگی‌ درباره قدرت دید انسان صحبت می‌کند.

Posted by ‎Ain-i Baha'i TV (تلویزیون آئین بهائی)‎ on Monday, August 10, 2015

امید, سلامتی‌, دگرگونی – قسمت سوم

امید, سلامتی‌, دگرگونی – قسمت سومدر این برنامه سبا ارجمند راهنما و همراه زندگی‌ درباره انتخاب و قدرت انتخاب صحبت می‌کند.

Posted by ‎Ain-i Baha'i TV (تلویزیون آئین بهائی)‎ on Tuesday, August 18, 2015

امید، سلامتی‌، دگرگونی – قسمت چهارم

امید، سلامتی‌، دگرگونی – قسمت چهارمدر این برنامه سبا ارجمند راهنما و همراه زندگی‌ درباره فداکاری و ارتباط آن‌ با دو مقام انسانی‌ و حیوانی انسان صحبت می‌کند.

Posted by ‎Ain-i Baha'i TV (تلویزیون آئین بهائی)‎ on Tuesday, August 25, 2015